VENRES DE 16:00H A 22:00H

NORMATIVA, ESPAZOS E PREVENCIÓN DE RISCOS
• Normativa legal específica
• Recoñecemento de espazos xeográficos para o desenvolvemento das actividades
• Prevención de riscos
• Criterios de supervisión e comprobación
• Identificación de perigos
• Protocolos de actuación en situacións de risco

EQUIPO E MATERIAL
• Materiais específicos e o seu correcto mantemento
• Indumentaria e calzado

SÁBADO DE 10:00H A 22:00H

ELABORACIÓN DE ITINERARIOS DE SENDEIRISMO
• Análise previo
• Selección de itinerarios en función das características da contorna e o grupo
• Elaboración de fichas, informes e cadernos de ruta
• Dinamización de grupos
• Actividades complementarias durante a ruta
• Avaliación dos itinerarios
• Interpretación e educación ambiental

ORIENTACIÓN
• Cartografía
• O mapa topográfico
• Técnicas de orientación: compás e deseño de actividades de xeocaching ambientadas
• Estratexias de orientación nas actividades en entornos naturais

DOMINGO DE 10:00H A 19:00H

CAMPISMO E ESCALADA
• Materiais, recursos e técnicas de acampada e pernocta
• Materias específicos
• Tipos de anclaxes
• Emprego axeitado do material
• Control das participantes • Mosquetoneo
• Aseguramento e descuelgue
• Escalada